Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") internetového obchodu (ďalej len "e-shop/e/u“) www.spajzamartin.sk

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim.

I. Základné ustanovenia

VOP popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi objednávateľom/kupujúcim a predávajúcim Golden Generation, s.r.o. so sídlom D. Makovického 5188/28, 036 01 Martin, IČ0: 48095419, DIČ: 2120062637, IČ DPH: SK2120062637, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 63519/L, Slovenská republika zo dňa 25.03.2015, e-mail: info@spajzamartin.sk, tel.: 0908472699. Názov a adresa dozorného orgánu: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1 , Odbor výkonu dozoru, tel: 041/724 58 68 Názov a adresa ďaľšieho dozorného orgánu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine, Kuzmányho 27, 03601 Martin, tel: 043/401 2911, e-mail: ruvzmt@uvzsr.sk. Názov a adresa ďaľšieho dozorného orgánu: Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin, Záturčianska 1 03680 Martin, tel: +421434221481, e-mail: podatelna.MT@svps.sk

VOP sú k dispozícii na stránke e-shopu a v sídle spoločnosti na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a kupujúci je povinný sa s ustanoveniami riadne oboznámiť a súhlasiť s nimi. Tieto VOP sa riadia ustanoveniami všeobecne platných zákonov, upravujú podmienky obchodnej spolupráce ako pre maloobchodných, tak aj pre veľkoobchodných zákazníkov.

II. Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom e-shopu www.spajzamartin.sk e Golden Generation s.r.o.so sídlom D. Makovického 5188/28, 036 01 Martin, IČ0: 48095419, DIČ: 2120062637, IČ DPH: SK2120062637, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 63519/L, Slovenská republika zo dňa 25.03.2015, e-mail: info@spajzamartin.sk, tel.: 0908472699.

Predávajúcim jeGolden Generation s.r.o.so sídlom D. Makovického 5188/28, 036 01 Martin, IČ0: 48095419, DIČ: 2120062637, IČ DPH: SK2120062637, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 63519/L, Slovenská republika zo dňa 25.03.2015, e-mail: info@spajzamartin.sk, tel.: 0908472699.

Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.spajzamartin.sk je Golden Generation s.r.o.so sídlom D. Makovického 5188/28, 036 01 Martin, IČ0: 48095419, DIČ: 2120062637, IČ DPH: SK2120062637, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 63519/L, Slovenská republika zo dňa 25.03.2015, e-mail: info@spajzamartin.sk, tel.: 0908472699.

Kupujúcim v e-shope je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

E-shop je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

Tovarom alebo službou sú všetky produkty alebo služby zverejnené na stránkach e-shopu.

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

III. Podmienky spolupráce

Nákup na www.spajzamartin.sk môžu realizovať maloobchodní zákazníci a registrovaní veľkoobchodní partneri, ktorí sú starší ako 18 rokov. Za veľkoobchodných partnerov považujeme podnikateľské subjekty alebo fyzické osoby - podnikateľov, ktoré majú vo výpise z obchodného registra alebo živnostenskom liste oprávnenie na kúpu tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja.

IV. Spôsob registrácie

elektronickou formou cez e-shop na www.spajzamartin.sk v sekcii registrácia.

V. Cena

Ceny za tovar a služby sú účtované podľa cenníka platného v deň objednania tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Aktuálny cenník je zverejnený na www.spajzamartin.sk, prípadne je možné si ho vyžiadať osobne v sídle predajcu. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu a v predajni v momente uskutočnenia nákupu.

Všetky uvádzané ceny za tovar sú konečné a sú zobrazované vrátane DPH.

UPOZORNENIE:
Pre úspešné prihlásenie do e-shopu a pridávanie produktov do košíka je nutné mať povolené Cookies v internetovom prehliadači!

Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby akcie.

VI. Objednávanie tovaru

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke (fakturačná a dodacia adresa, kontakt) a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. Požadované údaje v objednávke sú označené hviezdičkou a v prípade, že budú v čase potvrdenia objednávky nevyplnené, bude na to kupujúci upozornený.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 2. tohto článku.

V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno a priezvisko, adresa, telefón).

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba), alebo tovar dodá predávajúci vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u predávajúceho na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Predaj alkoholu je možný iba osobám starším ako 18 rokov. Odoslaním elektronického formulára s objednávkou alkoholu kupujúci zároveň potvrdzuje, že ku dňu objednávky dovŕšil vek 18 rokov. Predávajúci je oprávnený túto skutočnosť overiť vyžiadaním platného dokladu totožnosti.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní.

VII. Fľaškové remeselné pivá

Kupujúci má možnosť si kúpiť Fľaškové remeselné pivá dodávané od distribútorov alebo pivovarov. Balenia sú v sklenených fľašiach, plechovkách, alebo PET fľašiach a sú plnené priamo výrobcom. Záloha za fľaše účtovaná k cene tovaru je uvedená v popise produktu. Ďalej má možnosť zakúpiť fľaškové víno, sudové víno v PET obale, trvanlivé potraviny, mäsové a syrové výrobky (nie je možné prepravovať kuriérskou, či inou službou).

VIII. Čapované remeselné pivá

Kupujúci má možnosť si kúpiť čapované pivo do sklenených fliaš cez e-shop len na osobný odber.

Kupujúci má možnosť si kúpiť prečapované pivo zo sudov iba do sklenených fliaš. Predávajúci sa zaväzuje čapovať pivo do čistých a hygienických zálohovaných fliaš. Kupujúci súhlasí so zakúpením zálohovanej sklenenej fľaše od predávajúceho podľa cenníka v článku XII. týchto VOP.

Všetky sklenené fľaše sú zálohované predávajúcim a predávajúci sa zaväzuje danú fľašu odkúpiť za predajnú cenu od kupujúceho za predpokladu, že fľaša je bez zjavného poškodenia a znečistenia a bola zakúpená u predávajúceho.

V ojedinelých prípadoch je možné čapovanie predávajúcim do vlastne prinesených fliaš kupujúcim. Predávajúci má možnosť odmietnuť čapovanie piva do vlastne prinesených fliaš kupujúcim ak predávajúci zhodnotí, že fľaše nie sú z hygienických dôvodov postačujúce a mohla by sa prípadne ohroziť kvalita piva a došlo by ku kontaminácii čapovaného piva.

IX. Trvanlivosť

Trvanlivosť jednotlivých produktov je rozdielna a býva uvedená na obale od výrobcu. Zásielka môže obsahovať pivá ktorých doba expirácie je obmedzená a pri nesprávnom skladovaní môže dochádzať k jeho znehodnoteniu. Pivá v zásielke vydržia 1-3 mesiace pri skladovaní v suchu, chlade do 10°C a tme. V prípade, že si je predávajúci vedomí o pive v zásielke, ktoré je výrazne náchylnejšie na kazivosť ako je bežne deklarované, zákazník bude informovaný v predstihu na webe spajzamartin.sk.

Remeselné pivá si vyžadujú dodržiavať skladovacie podmienky. V opačnom prípade nefiltrované a nepasterizované remeselné pivo podlieha zníženiu akosti a kvality. Keďže neexistuje spôsob ako by predávajúci skontroloval, či spotrebiteľ dodržal skladovacie podmienky, tak vylučujeme možnosť vrátenia bez udania dôvodu do 14 dní. Skladovacie podmienky: chráňte pred mrazom, slnečným žiarením, skladujte v tme a suchu pri teplote 6-10 °C. 

X. Platobné podmienky

Za tovar a služby je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 • platba pri osobnom odbere - v hotovosti, prípadne platobnými kartami VISA, Maestro, EuroCard / MasterCard 
 • platba prevodom na účet - tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho, lehota na zaplatenie je 5 pracovných dní. V prípade nezaplatenia objednávky do 5 pracovných dní bude objednávka predávajúcim stornovaná,
 • platba kartou cez platobnú bránu Besteron - kupujúci zaplatí za objednaný tovar kartou prostredníctvom zabezpečeného systému Besteron. Pri zvolení tejto možnosti bude kupujúci po potvrdení objednávky automaticky presmerovaný na platobnú bránu Besteron. Podporované typy kariet – VISA, Mastercard a Maestro, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho,

Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v článku IX. týchto VOP.

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy Golden Generation, s.r.o.

Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

 • Percentuálnu zľavu
 • Špeciálnu cenu na vybraný produkt, alebo službu
 • Akciová cena platná do vypredania zásob
 • Poskytované zľavy nie je možné kumulovať

XI.Dodacie podmienky

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšej lehote po prijatí objednávky, nie však dlhšie než 10 dní. Dodacia lehota začína plynúť po prijatí objednávky v prípade spôsobu platby "platba pri osobnom odbere", "darčekovým poukazom". V prípade spôsobov platby "platba prevodom na účet" a "platba kartou cez platobnú bránu Besteron" začína dodacia lehota plynúť po prijatí platby na účet predávajúceho.

Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad).

Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

 • kuriérskej spoločnosti
 • vlastnou dopravou predávajúceho

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú zadaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci potvrdí svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade neviditeľného poškodenia zásielky (poškodenie je zistené po rozbalení zásielky), kupujúci by si mal čo najskôr uplatniť reklamáciu, avšak môže tak spraviť kedykoľvek v rámci záručnej lehoty.

XII.Doručovacie poplatky

Náklady na prepravu tovaru si hradí kupujúci.

Doručenia tovaru alebo služby na kupujúcim zadanú adresu bude kupujúcemu účtovaná suma za dopravu nasledovným spôsobom, záleží od zvolenia si spôsobu dopravy kupujúcim:

 

 • donáška do domu v rámci mesta Martin od sumy 10€ do 19,99€ - 2,00€ s DPH  od sumy 20€ do 29,99€ - 1€ a od 30€ a viac - zdarma (objednávka musí byť uskutočnená v pracovných dňoch do 16:00 daného dňa kedy pivo chce mať kupúci pred dverami) - PIVO HNEĎ V TEN DEŇ.
 • osobný dober tovaru - 0€ s DPH Po-Pia 10.00 - 19.00 na adrese P.O. Hviezdoslava 23B, 03601 Martin (pri vyplňovaní objednávky je potrebné zadať do "Poznámky" predbežný čas vyzdvihnutia tovaru aby sme Vám stihli pripraviť, prípadne načapovať Vaše čerstvé pivo)

 

 

Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

XIV. Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho zaplatením za tovar a prevzatím tovaru.

XV. Storno objednávky

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní.

XVI. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Spotrebiteľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, doručiť odstúpenie od kúpnej zmluvy v listinnej podobe najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.

(http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby:

 • ktoré podliehajú rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, pri tovare určeného osobitne pre jedného kupujúceho, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

XVII. Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:

 • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

Predávajúci je povinný:

 • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar/službu.

XVIII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a zároveň sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk, Inšpektorát pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  ) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 18.Apríla 2021.

XIX. Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

sú neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho. Ak si tovar preberá kupujúci osobne, tak v deň jeho prevzatia.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie, avšak nie na dobierku, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu môže zákazník uplatniť akokoľvek, hoci aj emailom.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Kontakt:

Golden Generation s.r.o.

D. Makovického 5188/28, Martin

IČO: 48095419

IČ DPH: SK2120062637

e-mail: info@spajzamartin.sk

mobil: +421 908 472 699

Späť do obchodu